संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


हठ् - भ्वादिः - ह॑ठँ॑ प्लुतिशठत्वयोः ब... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्