संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

असपत् - सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
असपताम् - सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
असपाव - सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
असपः - सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
असपताम् - सप् - भ्वादिः - ष॑पँ॑ समवाये - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्