संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्