संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'रवध्वम् ( कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम् )' - प्रथम-पुरुषे परिवर्तनं कुरुत ।