संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


भी - जुहोत्यादिः - ञिभी॒ भये - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अबिभेः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अबिभित
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अबिभयम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अबिभिम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अबिभेत्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्