संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


भञ्ज् - रुधादिः - भ॒ञ्जोँ॑ आमर्दने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्