संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


बन्ध् - क्र्यादिः - ब॒न्धँ॑ बन्धने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अबध्नीत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अबध्नाम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अबध्नाद्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अबध्नीम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अबध्नीताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्