संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


पन् - भ्वादिः - प॑नँ॒ च व्यवहारे स्तुत... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्

पनायध्वे
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
पनायामहे
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
पनाये
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
पनायते
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
पनायेते
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्