संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


तृण् - तनादिः - तृ॑णुँ॒॑ अदने - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

तर्णुतः
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
तर्णोति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
तर्णुथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
तर्णुमः
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
तर्णुवः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्