संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ज्ञप् - चुरादिः - ज्ञ॑पँ॑ ज्ञपँ ज्ञानज्ञाप... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अज्ञपयत्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अज्ञपयत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अज्ञपयाम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्