संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अगोपायः - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अगोपायः - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अगोपायतम् - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अगोपायाव - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अगोपायत् - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्