संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


क्ष्विद् - भ्वादिः - ञिक्ष्वि॑दाँ॑ अव्यक्ते शब्दे - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अक्ष्वेदतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अक्ष्वेदाम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अक्ष्वेदन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अक्ष्वेदाव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अक्ष्वेदः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्