संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

कर्जसि - कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
कर्जन्ति - कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
कर्जथ - कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
कर्जति - कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
कर्जसि - कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने - मध्यम पुरुषः एकवचनम्