संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'ऋ - भ्वादिः - ऋ॒ गतिप्रापणयोः' धातोः कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम-पुरुषे एकवचने किं रूपम् ?