संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ऊर्णु - अदादिः - ऊ॑र्णु॑ञ् आच्छादने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्