संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः' धातोः कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम् उत्तम-पुरुषे द्विवचने किं रूपम् ?