संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

एखतः
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
एखसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
एखथ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
एखथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
एखन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्