संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

ऐखत् - इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
ऐखः - इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
ऐखम् - इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
ऐखत - इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
ऐखन् - इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्