संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


अभ्र् - भ्वादिः - अ॑भ्रँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्