संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


अभ्र् - भ्वादिः - अ॑भ्रँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

अभ्रति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अभ्रथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अभ्रामः
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अभ्रन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अभ्रावः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्