हृष् - भ्वादिः - हृ॑षुँ॑ अलीके शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हर्षति
हर्षिता
हर्षिष्यति
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
अहर्षत् / अहर्षद्
हर्षेत् / हर्षेद्
हृष्यात् / हृष्याद्
अहर्षिष्यत् / अहर्षिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
हर्षतः
हर्षितारौ
हर्षिष्यतः
हर्षताम्
अहर्षताम्
हर्षेताम्
हृष्यास्ताम्
अहर्षिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
हर्षन्ति
हर्षितारः
हर्षिष्यन्ति
हर्षन्तु
अहर्षन्
हर्षेयुः
हृष्यासुः
अहर्षिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
हर्षसि
हर्षितासि
हर्षिष्यसि
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
अहर्षः
हर्षेः
हृष्याः
अहर्षिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
हर्षथः
हर्षितास्थः
हर्षिष्यथः
हर्षतम्
अहर्षतम्
हर्षेतम्
हृष्यास्तम्
अहर्षिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
हर्षथ
हर्षितास्थ
हर्षिष्यथ
हर्षत
अहर्षत
हर्षेत
हृष्यास्त
अहर्षिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
हर्षामि
हर्षितास्मि
हर्षिष्यामि
हर्षाणि
अहर्षम्
हर्षेयम्
हृष्यासम्
अहर्षिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
हर्षावः
हर्षितास्वः
हर्षिष्यावः
हर्षाव
अहर्षाव
हर्षेव
हृष्यास्व
अहर्षिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
हर्षामः
हर्षितास्मः
हर्षिष्यामः
हर्षाम
अहर्षाम
हर्षेम
हृष्यास्म
अहर्षिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
अहर्षत् / अहर्षद्
हर्षेत् / हर्षेद्
हृष्यात् / हृष्याद्
अहर्षिष्यत् / अहर्षिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अहर्षिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
हर्षिष्यन्ति
अहर्षिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
हर्षितास्थः
अहर्षिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
हर्षितास्मि
हर्षिष्यामि
अहर्षिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
हर्षितास्वः
हर्षिष्यावः
अहर्षिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
हर्षितास्मः
हर्षिष्यामः
अहर्षिष्याम