हृष् - भ्वादिः - हृ॑षुँ॑ अलीके शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हर्षति
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
अहर्षत् / अहर्षद्
हर्षेत् / हर्षेद्
प्रथम  द्विवचनम्
हर्षतः
हर्षताम्
अहर्षताम्
हर्षेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
हर्षन्ति
हर्षन्तु
अहर्षन्
हर्षेयुः
मध्यम  एकवचनम्
हर्षसि
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
अहर्षः
हर्षेः
मध्यम  द्विवचनम्
हर्षथः
हर्षतम्
अहर्षतम्
हर्षेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
हर्षथ
हर्षत
अहर्षत
हर्षेत
उत्तम  एकवचनम्
हर्षामि
हर्षाणि
अहर्षम्
हर्षेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
हर्षावः
हर्षाव
अहर्षाव
हर्षेव
उत्तम  बहुवचनम्
हर्षामः
हर्षाम
अहर्षाम
हर्षेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्षतु
अहर्षत् / अहर्षद्
हर्षेत् / हर्षेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हर्षतात् / हर्षताद् / हर्ष
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्