हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
हरति
हरतात् / हरताद् / हरतु
अहरत् / अहरद्
हरेत् / हरेद्
हरते
हरताम्
अहरत
हरेत
प्रथम  द्विवचनम्
हरतः
हरताम्
अहरताम्
हरेताम्
हरेते
हरेताम्
अहरेताम्
हरेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
हरन्ति
हरन्तु
अहरन्
हरेयुः
हरन्ते
हरन्ताम्
अहरन्त
हरेरन्
मध्यम  एकवचनम्
हरसि
हरतात् / हरताद् / हर
अहरः
हरेः
हरसे
हरस्व
अहरथाः
हरेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
हरथः
हरतम्
अहरतम्
हरेतम्
हरेथे
हरेथाम्
अहरेथाम्
हरेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
हरथ
हरत
अहरत
हरेत
हरध्वे
हरध्वम्
अहरध्वम्
हरेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
हरामि
हराणि
अहरम्
हरेयम्
हरे
हरै
अहरे
हरेय
उत्तम  द्विवचनम्
हरावः
हराव
अहराव
हरेव
हरावहे
हरावहै
अहरावहि
हरेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
हरामः
हराम
अहराम
हरेम
हरामहे
हरामहै
अहरामहि
हरेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
हरतात् / हरताद् / हरतु
अहरत् / अहरद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
हरतात् / हरताद् / हर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्