रु - भ्वादिः - रु॒ङ् गतिरोषणयोः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
रवते
रोता
रोष्यते
रवताम्
अरवत
रवेत
रोषीष्ट
अरोष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
रवेते
रोतारौ
रोष्येते
रवेताम्
अरवेताम्
रवेयाताम्
रोषीयास्ताम्
अरोष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
रवन्ते
रोतारः
रोष्यन्ते
रवन्ताम्
अरवन्त
रवेरन्
रोषीरन्
अरोष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
रवसे
रोतासे
रोष्यसे
रवस्व
अरवथाः
रवेथाः
रोषीष्ठाः
अरोष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
रवेथे
रोतासाथे
रोष्येथे
रवेथाम्
अरवेथाम्
रवेयाथाम्
रोषीयास्थाम्
अरोष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
रवध्वे
रोताध्वे
रोष्यध्वे
रवध्वम्
अरवध्वम्
रवेध्वम्
रोषीढ्वम्
अरोष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
रवे
रोताहे
रोष्ये
रवै
अरवे
रवेय
रोषीय
अरोष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
रवावहे
रोतास्वहे
रोष्यावहे
रवावहै
अरवावहि
रवेवहि
रोषीवहि
अरोष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
रवामहे
रोतास्महे
रोष्यामहे
रवामहै
अरवामहि
रवेमहि
रुषीमहि
अरोष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
अरोष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अरोष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अरोष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्