मुद् - चुरादिः - मु॑दँ॑ संसर्गे शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
मोदयति
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदयतु
अमोदयत् / अमोदयद्
मोदयेत् / मोदयेद्
मोदयते
मोदयताम्
अमोदयत
मोदयेत
प्रथम  द्विवचनम्
मोदयतः
मोदयताम्
अमोदयताम्
मोदयेताम्
मोदयेते
मोदयेताम्
अमोदयेताम्
मोदयेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
मोदयन्ति
मोदयन्तु
अमोदयन्
मोदयेयुः
मोदयन्ते
मोदयन्ताम्
अमोदयन्त
मोदयेरन्
मध्यम  एकवचनम्
मोदयसि
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदय
अमोदयः
मोदयेः
मोदयसे
मोदयस्व
अमोदयथाः
मोदयेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
मोदयथः
मोदयतम्
अमोदयतम्
मोदयेतम्
मोदयेथे
मोदयेथाम्
अमोदयेथाम्
मोदयेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
मोदयथ
मोदयत
अमोदयत
मोदयेत
मोदयध्वे
मोदयध्वम्
अमोदयध्वम्
मोदयेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
मोदयामि
मोदयानि
अमोदयम्
मोदयेयम्
मोदये
मोदयै
अमोदये
मोदयेय
उत्तम  द्विवचनम्
मोदयावः
मोदयाव
अमोदयाव
मोदयेव
मोदयावहे
मोदयावहै
अमोदयावहि
मोदयेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
मोदयामः
मोदयाम
अमोदयाम
मोदयेम
मोदयामहे
मोदयामहै
अमोदयामहि
मोदयेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदयतु
अमोदयत् / अमोदयद्
मोदयेत् / मोदयेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अमोदयेताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदय
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अमोदयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अमोदयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्