मुच् - तुदादिः - मु॒चॢँ॒॑॑ मोक्षणे मोचने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
मुञ्चति
मुञ्चते
मोक्ता
मोक्ता
मोक्ष्यति
मोक्ष्यते
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्चतु
मुञ्चताम्
अमुञ्चत् / अमुञ्चद्
अमुञ्चत
मुञ्चेत् / मुञ्चेद्
मुञ्चेत
मुच्यात् / मुच्याद्
मुक्षीष्ट
अमोक्ष्यत् / अमोक्ष्यद्
अमोक्ष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
मुञ्चतः
मुञ्चेते
मोक्तारौ
मोक्तारौ
मोक्ष्यतः
मोक्ष्येते
मुञ्चताम्
मुञ्चेताम्
अमुञ्चताम्
अमुञ्चेताम्
मुञ्चेताम्
मुञ्चेयाताम्
मुच्यास्ताम्
मुक्षीयास्ताम्
अमोक्ष्यताम्
अमोक्ष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
मुञ्चन्ति
मुञ्चन्ते
मोक्तारः
मोक्तारः
मोक्ष्यन्ति
मोक्ष्यन्ते
मुञ्चन्तु
मुञ्चन्ताम्
अमुञ्चन्
अमुञ्चन्त
मुञ्चेयुः
मुञ्चेरन्
मुच्यासुः
मुक्षीरन्
अमोक्ष्यन्
अमोक्ष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
मुञ्चसि
मुञ्चसे
मोक्तासि
मोक्तासे
मोक्ष्यसि
मोक्ष्यसे
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्च
मुञ्चस्व
अमुञ्चः
अमुञ्चथाः
मुञ्चेः
मुञ्चेथाः
मुच्याः
मुक्षीष्ठाः
अमोक्ष्यः
अमोक्ष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
मुञ्चथः
मुञ्चेथे
मोक्तास्थः
मोक्तासाथे
मोक्ष्यथः
मोक्ष्येथे
मुञ्चतम्
मुञ्चेथाम्
अमुञ्चतम्
अमुञ्चेथाम्
मुञ्चेतम्
मुञ्चेयाथाम्
मुच्यास्तम्
मुक्षीयास्थाम्
अमोक्ष्यतम्
अमोक्ष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
मुञ्चथ
मुञ्चध्वे
मोक्तास्थ
मोक्ताध्वे
मोक्ष्यथ
मोक्ष्यध्वे
मुञ्चत
मुञ्चध्वम्
अमुञ्चत
अमुञ्चध्वम्
मुञ्चेत
मुञ्चेध्वम्
मुच्यास्त
मुक्षीध्वम्
अमोक्ष्यत
अमोक्ष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
मुञ्चामि
मुञ्चे
मोक्तास्मि
मोक्ताहे
मोक्ष्यामि
मोक्ष्ये
मुञ्चानि
मुञ्चै
अमुञ्चम्
अमुञ्चे
मुञ्चेयम्
मुञ्चेय
मुच्यासम्
मुक्षीय
अमोक्ष्यम्
अमोक्ष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
मुञ्चावः
मुञ्चावहे
मोक्तास्वः
मोक्तास्वहे
मोक्ष्यावः
मोक्ष्यावहे
मुञ्चाव
मुञ्चावहै
अमुञ्चाव
अमुञ्चावहि
मुञ्चेव
मुञ्चेवहि
मुच्यास्व
मुक्षीवहि
अमोक्ष्याव
अमोक्ष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
मुञ्चामः
मुञ्चामहे
मोक्तास्मः
मोक्तास्महे
मोक्ष्यामः
मोक्ष्यामहे
मुञ्चाम
मुञ्चामहै
अमुञ्चाम
अमुञ्चामहि
मुञ्चेम
मुञ्चेमहि
मुच्यास्म
मुक्षीमहि
अमोक्ष्याम
अमोक्ष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्चतु
अमुञ्चत् / अमुञ्चद्
मुञ्चेत् / मुञ्चेद्
मुच्यात् / मुच्याद्
अमोक्ष्यत् / अमोक्ष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अमुञ्चताम्
अमुञ्चेताम्
मुक्षीयास्ताम्
अमोक्ष्यताम्
अमोक्ष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मोक्ष्यन्ति
मोक्ष्यन्ते
मुञ्चन्ताम्
अमोक्ष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्च
अमोक्ष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुञ्चेथाम्
मुक्षीयास्थाम्
अमोक्ष्यतम्
अमोक्ष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
मोक्ष्यध्वे
अमुञ्चध्वम्
अमोक्ष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
मोक्तास्वहे
मोक्ष्यावहे
अमुञ्चावहि
अमोक्ष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
मोक्तास्महे
मोक्ष्यामहे
अमुञ्चामहि
अमोक्ष्यामहि