मुच् - तुदादिः - मु॒चॢँ॒॑॑ मोक्षणे मोचने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
मुञ्चति
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्चतु
अमुञ्चत् / अमुञ्चद्
मुञ्चेत् / मुञ्चेद्
मुञ्चते
मुञ्चताम्
अमुञ्चत
मुञ्चेत
प्रथम  द्विवचनम्
मुञ्चतः
मुञ्चताम्
अमुञ्चताम्
मुञ्चेताम्
मुञ्चेते
मुञ्चेताम्
अमुञ्चेताम्
मुञ्चेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
मुञ्चन्ति
मुञ्चन्तु
अमुञ्चन्
मुञ्चेयुः
मुञ्चन्ते
मुञ्चन्ताम्
अमुञ्चन्त
मुञ्चेरन्
मध्यम  एकवचनम्
मुञ्चसि
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्च
अमुञ्चः
मुञ्चेः
मुञ्चसे
मुञ्चस्व
अमुञ्चथाः
मुञ्चेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
मुञ्चथः
मुञ्चतम्
अमुञ्चतम्
मुञ्चेतम्
मुञ्चेथे
मुञ्चेथाम्
अमुञ्चेथाम्
मुञ्चेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
मुञ्चथ
मुञ्चत
अमुञ्चत
मुञ्चेत
मुञ्चध्वे
मुञ्चध्वम्
अमुञ्चध्वम्
मुञ्चेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
मुञ्चामि
मुञ्चानि
अमुञ्चम्
मुञ्चेयम्
मुञ्चे
मुञ्चै
अमुञ्चे
मुञ्चेय
उत्तम  द्विवचनम्
मुञ्चावः
मुञ्चाव
अमुञ्चाव
मुञ्चेव
मुञ्चावहे
मुञ्चावहै
अमुञ्चावहि
मुञ्चेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
मुञ्चामः
मुञ्चाम
अमुञ्चाम
मुञ्चेम
मुञ्चामहे
मुञ्चामहै
अमुञ्चामहि
मुञ्चेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्चतु
अमुञ्चत् / अमुञ्चद्
मुञ्चेत् / मुञ्चेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अमुञ्चताम्
अमुञ्चेताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मुञ्चन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्च
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अमुञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुञ्चावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अमुञ्चामहि