बन्ध् - ब॒न्धँ॑ बन्धने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अबध्नात् / अबध्नाद्
अबन्धयत् / अबन्धयद्
अक्रीणात् / अक्रीणाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अबध्नीताम्
अबन्धयताम्
अक्रीणीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अबध्नन्
अबन्धयन्
अक्रीणन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अबध्नाः
अबन्धयः
अक्रीणाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अबध्नीतम्
अबन्धयतम्
अक्रीणीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अबध्नीत
अबन्धयत
अक्रीणीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अबध्नाम्
अबन्धयम्
अक्रीणाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अबध्नीव
अबन्धयाव
अक्रीणीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अबध्नीम
अबन्धयाम
अक्रीणीम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अबध्नात् / अबध्नाद्
अक्रीणात् / अक्रीणाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्