पन् - प॑नँ॒ च व्यवहारे स्तुतौ च शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


भ्वादिः सेट् नकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
पनायते
तनुते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायेते
तन्वाते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायन्ते
तन्वते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
पनायसे
तनुषे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायेथे
तन्वाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायध्वे
तनुध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
पनाये
तन्वे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायावहे
तन्वहे / तनुवहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायामहे
तन्महे / तनुमहे
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
तन्वहे / तनुवहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
तन्महे / तनुमहे