पन् - प॑नँ॒ च व्यवहारे स्तुतौ च शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
पनायते
वन्दते
मोदते
ऊर्दते
अर्जते
मेदते
क्रन्दते
अञ्चते
हरते
नयते
अवते
पचते
वयते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायेते
वन्देते
मोदेते
ऊर्देते
अर्जेते
मेदेते
क्रन्देते
अञ्चेते
हरेते
नयेते
अवेते
पचेते
वयेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायन्ते
वन्दन्ते
मोदन्ते
ऊर्दन्ते
अर्जन्ते
मेदन्ते
क्रन्दन्ते
अञ्चन्ते
हरन्ते
नयन्ते
अवन्ते
पचन्ते
वयन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
पनायसे
वन्दसे
मोदसे
ऊर्दसे
अर्जसे
मेदसे
क्रन्दसे
अञ्चसे
हरसे
नयसे
अवसे
पचसे
वयसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायेथे
वन्देथे
मोदेथे
ऊर्देथे
अर्जेथे
मेदेथे
क्रन्देथे
अञ्चेथे
हरेथे
नयेथे
अवेथे
पचेथे
वयेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायध्वे
वन्दध्वे
मोदध्वे
ऊर्दध्वे
अर्जध्वे
मेदध्वे
क्रन्दध्वे
अञ्चध्वे
हरध्वे
नयध्वे
अवध्वे
पचध्वे
वयध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
पनाये
वन्दे
मोदे
ऊर्दे
अर्जे
मेदे
क्रन्दे
अञ्चे
हरे
नये
अवे
पचे
वये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
पनायावहे
वन्दावहे
मोदावहे
ऊर्दावहे
अर्जावहे
मेदावहे
क्रन्दावहे
अञ्चावहे
हरावहे
नयावहे
अवावहे
पचावहे
वयावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
पनायामहे
वन्दामहे
मोदामहे
ऊर्दामहे
अर्जामहे
मेदामहे
क्रन्दामहे
अञ्चामहे
हरामहे
नयामहे
अवामहे
पचामहे
वयामहे
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्