नु - अदादिः - णु॑ स्तुतौ शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
नौति
नुतात् / नुताद् / नौतु
अनौत् / अनौद्
नुयात् / नुयाद्
प्रथम  द्विवचनम्
नुतः
नुताम्
अनुताम्
नुयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
नुवन्ति
नुवन्तु
अनुवन्
नुयुः
मध्यम  एकवचनम्
नौषि
नुतात् / नुताद् / नुहि
अनौः
नुयाः
मध्यम  द्विवचनम्
नुथः
नुतम्
अनुतम्
नुयातम्
मध्यम  बहुवचनम्
नुथ
नुत
अनुत
नुयात
उत्तम  एकवचनम्
नौमि
नवानि
अनवम्
नुयाम्
उत्तम  द्विवचनम्
नुवः
नवाव
अनुव
नुयाव
उत्तम  बहुवचनम्
नुमः
नवाम
अनुम
नुयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
नुतात् / नुताद् / नौतु
अनौत् / अनौद्
नुयात् / नुयाद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
नुतात् / नुताद् / नुहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्