दल् - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद् / दलयेत् / दलयेद्
दलेत् / दलेद्
चोरयेत् / चोरयेद्
यन्त्रयेत् / यन्त्रयेद्
पारयेत् / पारयेद्
पर्थयेत् / पर्थयेद्
ताडयेत् / ताडयेद्
पुस्तयेत् / पुस्तयेद्
घारयेत् / घारयेद्
ज्ञापयेत् / ज्ञापयेद् / ज्ञपयेत् / ज्ञपयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
दलेताम्
चोरयेताम्
यन्त्रयेताम्
पारयेताम्
पर्थयेताम्
ताडयेताम्
पुस्तयेताम्
घारयेताम्
ज्ञापयेताम् / ज्ञपयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेयुः / दलेयुः / दलयेयुः
दलेयुः
चोरयेयुः
यन्त्रयेयुः
पारयेयुः
पर्थयेयुः
ताडयेयुः
पुस्तयेयुः
घारयेयुः
ज्ञापयेयुः / ज्ञपयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेः / दलेः / दलयेः
दलेः
चोरयेः
यन्त्रयेः
पारयेः
पर्थयेः
ताडयेः
पुस्तयेः
घारयेः
ज्ञापयेः / ज्ञपयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेतम् / दलेतम् / दलयेतम्
दलेतम्
चोरयेतम्
यन्त्रयेतम्
पारयेतम्
पर्थयेतम्
ताडयेतम्
पुस्तयेतम्
घारयेतम्
ज्ञापयेतम् / ज्ञपयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेत / दलेत / दलयेत
दलेत
चोरयेत
यन्त्रयेत
पारयेत
पर्थयेत
ताडयेत
पुस्तयेत
घारयेत
ज्ञापयेत / ज्ञपयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेयम् / दलेयम् / दलयेयम्
दलेयम्
चोरयेयम्
यन्त्रयेयम्
पारयेयम्
पर्थयेयम्
ताडयेयम्
पुस्तयेयम्
घारयेयम्
ज्ञापयेयम् / ज्ञपयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेव / दलेव / दलयेव
दलेव
चोरयेव
यन्त्रयेव
पारयेव
पर्थयेव
ताडयेव
पुस्तयेव
घारयेव
ज्ञापयेव / ज्ञपयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेम / दलेम / दलयेम
दलेम
चोरयेम
यन्त्रयेम
पारयेम
पर्थयेम
ताडयेम
पुस्तयेम
घारयेम
ज्ञापयेम / ज्ञपयेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद् / दलयेत् / दलयेद्
चोरयेत् / चोरयेद्
यन्त्रयेत् / यन्त्रयेद्
पारयेत् / पारयेद्
पर्थयेत् / पर्थयेद्
ताडयेत् / ताडयेद्
पुस्तयेत् / पुस्तयेद्
घारयेत् / घारयेद्
ज्ञापयेत् / ज्ञापयेद् / ज्ञपयेत् / ज्ञपयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
पारयेताम्
ज्ञापयेताम् / ज्ञपयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेयुः / दलेयुः / दलयेयुः
पारयेयुः
ज्ञापयेयुः / ज्ञपयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेः / दलेः / दलयेः
ज्ञापयेः / ज्ञपयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेतम् / दलेतम् / दलयेतम्
पारयेतम्
ज्ञापयेतम् / ज्ञपयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेत / दलेत / दलयेत
ज्ञापयेत / ज्ञपयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
दालयेयम् / दलेयम् / दलयेयम्
पारयेयम्
ज्ञापयेयम् / ज्ञपयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
दालयेव / दलेव / दलयेव
ज्ञापयेव / ज्ञपयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
दालयेम / दलेम / दलयेम
ज्ञापयेम / ज्ञपयेम