आस् - आ॑सँ॒ उपवेशने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


अदादिः सेट् सकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
आस्ते
वस्ते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
आसाते
वसाते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
आसते
वसते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
आस्से
वस्से
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
आसाथे
वसाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
आध्वे
वध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
आसे
वसे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
आस्वहे
वस्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
आस्महे
वस्महे
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्