संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


आवाम् - चतुर्थी एकवचनम्
आवाभ्याम् - नपुंसकलिङ्गम्
अस्मासु - पञ्चमी द्विवचनम्
मे - पुंलिङ्गम्
अहम् - प्रथमा एकवचनम्