संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


क्षम्यताम् । मान्यः अभ्यासः निर्मितुं नैव शक्यते । कृपया पुनः प्रयत्नं कुरुत अथवा भिन्नाः विकल्पाः चिनुत ।