हरि शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
हरिः
हरी
हरयः
सम्बोधन
हरे
हरी
हरयः
द्वितीया
हरिम्
हरी
हरीन्
तृतीया
हरिणा
हरिभ्याम्
हरिभिः
चतुर्थी
हरये
हरिभ्याम्
हरिभ्यः
पञ्चमी
हरेः
हरिभ्याम्
हरिभ्यः
षष्ठी
हरेः
हर्योः
हरीणाम्
सप्तमी
हरौ
हर्योः
हरिषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
हरिः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
हरी
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
हरयः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
हरे
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
हरी
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
हरयः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
हरिम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
हरी
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
हरीन्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
हरिणा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
हरिभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
हरिभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
हरये
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
हरिभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
हरिभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
हरेः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
हरिभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
हरिभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
हरेः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
हर्योः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
हरीणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
हरौ
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
हर्योः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
हरिषु