स्वर्दितवत् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्वर्दितवान्
स्वर्दितवन्तौ
स्वर्दितवन्तः
सम्बोधन
स्वर्दितवन्
स्वर्दितवन्तौ
स्वर्दितवन्तः
द्वितीया
स्वर्दितवन्तम्
स्वर्दितवन्तौ
स्वर्दितवतः
तृतीया
स्वर्दितवता
स्वर्दितवद्भ्याम्
स्वर्दितवद्भिः
चतुर्थी
स्वर्दितवते
स्वर्दितवद्भ्याम्
स्वर्दितवद्भ्यः
पञ्चमी
स्वर्दितवतः
स्वर्दितवद्भ्याम्
स्वर्दितवद्भ्यः
षष्ठी
स्वर्दितवतः
स्वर्दितवतोः
स्वर्दितवताम्
सप्तमी
स्वर्दितवति
स्वर्दितवतोः
स्वर्दितवत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्वर्दितवान्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्वर्दितवन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्वर्दितवन्तः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्वर्दितवन्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्वर्दितवन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्वर्दितवन्तः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्वर्दितवन्तम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्वर्दितवन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्वर्दितवतः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्वर्दितवता
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्वर्दितवद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्वर्दितवद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्वर्दितवते
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्वर्दितवद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्वर्दितवद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्वर्दितवतः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्वर्दितवद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्वर्दितवद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्वर्दितवतः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्वर्दितवतोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्वर्दितवताम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्वर्दितवति
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्वर्दितवतोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्वर्दितवत्सु


अन्याः