स्वर्दन शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्वर्दनम्
स्वर्दने
स्वर्दनानि
सम्बोधन
स्वर्दन
स्वर्दने
स्वर्दनानि
द्वितीया
स्वर्दनम्
स्वर्दने
स्वर्दनानि
तृतीया
स्वर्दनेन
स्वर्दनाभ्याम्
स्वर्दनैः
चतुर्थी
स्वर्दनाय
स्वर्दनाभ्याम्
स्वर्दनेभ्यः
पञ्चमी
स्वर्दनात् / स्वर्दनाद्
स्वर्दनाभ्याम्
स्वर्दनेभ्यः
षष्ठी
स्वर्दनस्य
स्वर्दनयोः
स्वर्दनानाम्
सप्तमी
स्वर्दने
स्वर्दनयोः
स्वर्दनेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्वर्दनम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्वर्दने
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्वर्दनानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्वर्दन
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्वर्दने
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्वर्दनानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्वर्दनम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्वर्दने
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्वर्दनानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्वर्दनेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्वर्दनाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्वर्दनैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्वर्दनाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्वर्दनाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्वर्दनेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्वर्दनात् / स्वर्दनाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्वर्दनाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्वर्दनेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्वर्दनस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्वर्दनयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्वर्दनानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्वर्दने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्वर्दनयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्वर्दनेषु