घषणीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
घषणीयः
घषणीयौ
घषणीयाः
सम्बोधन
घषणीय
घषणीयौ
घषणीयाः
द्वितीया
घषणीयम्
घषणीयौ
घषणीयान्
तृतीया
घषणीयेन
घषणीयाभ्याम्
घषणीयैः
चतुर्थी
घषणीयाय
घषणीयाभ्याम्
घषणीयेभ्यः
पञ्चमी
घषणीयात् / घषणीयाद्
घषणीयाभ्याम्
घषणीयेभ्यः
षष्ठी
घषणीयस्य
घषणीययोः
घषणीयानाम्
सप्तमी
घषणीये
घषणीययोः
घषणीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
घषणीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
घषणीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
घषणीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
घषणीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
घषणीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
घषणीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
घषणीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
घषणीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
घषणीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
घषणीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
घषणीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
घषणीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
घषणीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
घषणीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
घषणीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
घषणीयात् / घषणीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
घषणीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
घषणीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
घषणीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
घषणीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
घषणीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
घषणीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
घषणीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
घषणीयेषु


अन्याः