एध शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एधः
एधौ
एधाः
सम्बोधन
एध
एधौ
एधाः
द्वितीया
एधम्
एधौ
एधान्
तृतीया
एधेन
एधाभ्याम्
एधैः
चतुर्थी
एधाय
एधाभ्याम्
एधेभ्यः
पञ्चमी
एधात् / एधाद्
एधाभ्याम्
एधेभ्यः
षष्ठी
एधस्य
एधयोः
एधानाम्
सप्तमी
एधे
एधयोः
एधेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एधः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एधौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एधाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
एध
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
एधौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
एधाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एधम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एधौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एधान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एधेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एधाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एधैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एधाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एधाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एधेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एधात् / एधाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एधाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एधेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एधस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एधयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एधानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एधे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एधयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एधेषु