उपानह् शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपानत् / उपानद्
उपानहौ
उपानहः
सम्बोधन
उपानत् / उपानद्
उपानहौ
उपानहः
द्वितीया
उपानहम्
उपानहौ
उपानहः
तृतीया
उपानहा
उपानद्भ्याम्
उपानद्भिः
चतुर्थी
उपानहे
उपानद्भ्याम्
उपानद्भ्यः
पञ्चमी
उपानहः
उपानद्भ्याम्
उपानद्भ्यः
षष्ठी
उपानहः
उपानहोः
उपानहाम्
सप्तमी
उपानहि
उपानहोः
उपानत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपानत् / उपानद्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपानहौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपानहः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपानत् / उपानद्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपानहौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपानहः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपानहम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपानहौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपानहः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपानहा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपानद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपानद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपानहे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपानद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपानद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपानहः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपानद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपानद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपानहः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपानहोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपानहाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपानहि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपानहोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपानत्सु