उपहार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपहारः
उपहारौ
उपहाराः
सम्बोधन
उपहार
उपहारौ
उपहाराः
द्वितीया
उपहारम्
उपहारौ
उपहारान्
तृतीया
उपहारेण
उपहाराभ्याम्
उपहारैः
चतुर्थी
उपहाराय
उपहाराभ्याम्
उपहारेभ्यः
पञ्चमी
उपहारात् / उपहाराद्
उपहाराभ्याम्
उपहारेभ्यः
षष्ठी
उपहारस्य
उपहारयोः
उपहाराणाम्
सप्तमी
उपहारे
उपहारयोः
उपहारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपहारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपहारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपहाराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपहार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपहारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपहाराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपहारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपहारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपहारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपहारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपहाराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपहारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपहाराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपहाराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपहारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपहारात् / उपहाराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपहाराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपहारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपहारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपहारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपहाराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपहारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपहारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपहारेषु