आश्रमालय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आश्रमालयः
आश्रमालयौ
आश्रमालयाः
सम्बोधन
आश्रमालय
आश्रमालयौ
आश्रमालयाः
द्वितीया
आश्रमालयम्
आश्रमालयौ
आश्रमालयान्
तृतीया
आश्रमालयेन
आश्रमालयाभ्याम्
आश्रमालयैः
चतुर्थी
आश्रमालयाय
आश्रमालयाभ्याम्
आश्रमालयेभ्यः
पञ्चमी
आश्रमालयात् / आश्रमालयाद्
आश्रमालयाभ्याम्
आश्रमालयेभ्यः
षष्ठी
आश्रमालयस्य
आश्रमालययोः
आश्रमालयानाम्
सप्तमी
आश्रमालये
आश्रमालययोः
आश्रमालयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आश्रमालयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आश्रमालयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आश्रमालयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आश्रमालय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आश्रमालयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आश्रमालयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आश्रमालयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आश्रमालयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आश्रमालयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आश्रमालयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आश्रमालयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आश्रमालयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आश्रमालयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आश्रमालयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आश्रमालयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आश्रमालयात् / आश्रमालयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आश्रमालयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आश्रमालयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आश्रमालयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आश्रमालययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आश्रमालयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आश्रमालये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आश्रमालययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आश्रमालयेषु