आरम्भ शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आरम्भः
आरम्भौ
आरम्भाः
सम्बोधन
आरम्भ
आरम्भौ
आरम्भाः
द्वितीया
आरम्भम्
आरम्भौ
आरम्भान्
तृतीया
आरम्भेण
आरम्भाभ्याम्
आरम्भैः
चतुर्थी
आरम्भाय
आरम्भाभ्याम्
आरम्भेभ्यः
पञ्चमी
आरम्भात् / आरम्भाद्
आरम्भाभ्याम्
आरम्भेभ्यः
षष्ठी
आरम्भस्य
आरम्भयोः
आरम्भाणाम्
सप्तमी
आरम्भे
आरम्भयोः
आरम्भेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आरम्भः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आरम्भौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आरम्भाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आरम्भ
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आरम्भौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आरम्भाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आरम्भम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आरम्भौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आरम्भान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आरम्भेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आरम्भाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आरम्भैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आरम्भाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आरम्भाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आरम्भेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आरम्भात् / आरम्भाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आरम्भाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आरम्भेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आरम्भस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आरम्भयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आरम्भाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आरम्भे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आरम्भयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आरम्भेषु