आदर्श शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आदर्शः
आदर्शौ
आदर्शाः
सम्बोधन
आदर्श
आदर्शौ
आदर्शाः
द्वितीया
आदर्शम्
आदर्शौ
आदर्शान्
तृतीया
आदर्शेन
आदर्शाभ्याम्
आदर्शैः
चतुर्थी
आदर्शाय
आदर्शाभ्याम्
आदर्शेभ्यः
पञ्चमी
आदर्शात् / आदर्शाद्
आदर्शाभ्याम्
आदर्शेभ्यः
षष्ठी
आदर्शस्य
आदर्शयोः
आदर्शानाम्
सप्तमी
आदर्शे
आदर्शयोः
आदर्शेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आदर्शः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आदर्शौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आदर्शाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आदर्श
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आदर्शौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आदर्शाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आदर्शम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आदर्शौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आदर्शान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आदर्शेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आदर्शाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आदर्शैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आदर्शाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आदर्शाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आदर्शेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आदर्शात् / आदर्शाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आदर्शाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आदर्शेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आदर्शस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आदर्शयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आदर्शानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आदर्शे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आदर्शयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आदर्शेषु