आदर शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आदरः
आदरौ
आदराः
सम्बोधन
आदर
आदरौ
आदराः
द्वितीया
आदरम्
आदरौ
आदरान्
तृतीया
आदरेण
आदराभ्याम्
आदरैः
चतुर्थी
आदराय
आदराभ्याम्
आदरेभ्यः
पञ्चमी
आदरात् / आदराद्
आदराभ्याम्
आदरेभ्यः
षष्ठी
आदरस्य
आदरयोः
आदराणाम्
सप्तमी
आदरे
आदरयोः
आदरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आदरः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आदरौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आदराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आदर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आदरौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आदराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आदरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आदरौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आदरान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आदरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आदराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आदरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आदराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आदराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आदरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आदरात् / आदराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आदराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आदरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आदरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आदरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आदराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आदरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आदरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आदरेषु