आखुरथ शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आखुरथः
आखुरथौ
आखुरथाः
सम्बोधन
आखुरथ
आखुरथौ
आखुरथाः
द्वितीया
आखुरथम्
आखुरथौ
आखुरथान्
तृतीया
आखुरथेन
आखुरथाभ्याम्
आखुरथैः
चतुर्थी
आखुरथाय
आखुरथाभ्याम्
आखुरथेभ्यः
पञ्चमी
आखुरथात् / आखुरथाद्
आखुरथाभ्याम्
आखुरथेभ्यः
षष्ठी
आखुरथस्य
आखुरथयोः
आखुरथानाम्
सप्तमी
आखुरथे
आखुरथयोः
आखुरथेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आखुरथः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आखुरथौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आखुरथाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आखुरथ
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आखुरथौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आखुरथाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आखुरथम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आखुरथौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आखुरथान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आखुरथेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आखुरथाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आखुरथैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आखुरथाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आखुरथाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आखुरथेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आखुरथात् / आखुरथाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आखुरथाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आखुरथेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आखुरथस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आखुरथयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आखुरथानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आखुरथे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आखुरथयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आखुरथेषु