अमक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अमकः
अमकौ
अमकाः
सम्बोधन
अमक
अमकौ
अमकाः
द्वितीया
अमकम्
अमकौ
अमकान्
तृतीया
अमकेन
अमकाभ्याम्
अमकैः
चतुर्थी
अमकाय
अमकाभ्याम्
अमकेभ्यः
पञ्चमी
अमकात् / अमकाद्
अमकाभ्याम्
अमकेभ्यः
षष्ठी
अमकस्य
अमकयोः
अमकानाम्
सप्तमी
अमके
अमकयोः
अमकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अमकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अमकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अमकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अमक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अमकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अमकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अमकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अमकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अमकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अमकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अमकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अमकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अमकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अमकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अमकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अमकात् / अमकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अमकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अमकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अमकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अमकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अमकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अमके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अमकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अमकेषु


अन्याः