अपस्मार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अपस्मारः
अपस्मारौ
अपस्माराः
सम्बोधन
अपस्मार
अपस्मारौ
अपस्माराः
द्वितीया
अपस्मारम्
अपस्मारौ
अपस्मारान्
तृतीया
अपस्मारेण
अपस्माराभ्याम्
अपस्मारैः
चतुर्थी
अपस्माराय
अपस्माराभ्याम्
अपस्मारेभ्यः
पञ्चमी
अपस्मारात् / अपस्माराद्
अपस्माराभ्याम्
अपस्मारेभ्यः
षष्ठी
अपस्मारस्य
अपस्मारयोः
अपस्माराणाम्
सप्तमी
अपस्मारे
अपस्मारयोः
अपस्मारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अपस्मारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अपस्मारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अपस्माराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अपस्मार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अपस्मारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अपस्माराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अपस्मारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अपस्मारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अपस्मारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अपस्मारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अपस्माराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अपस्मारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अपस्माराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अपस्माराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अपस्मारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अपस्मारात् / अपस्माराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अपस्माराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अपस्मारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अपस्मारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अपस्मारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अपस्माराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अपस्मारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अपस्मारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अपस्मारेषु