अन्धपरम्परान्याय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अन्धपरम्परान्यायः
अन्धपरम्परान्यायौ
अन्धपरम्परान्यायाः
सम्बोधन
अन्धपरम्परान्याय
अन्धपरम्परान्यायौ
अन्धपरम्परान्यायाः
द्वितीया
अन्धपरम्परान्यायम्
अन्धपरम्परान्यायौ
अन्धपरम्परान्यायान्
तृतीया
अन्धपरम्परान्यायेन
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
अन्धपरम्परान्यायैः
चतुर्थी
अन्धपरम्परान्यायाय
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
अन्धपरम्परान्यायेभ्यः
पञ्चमी
अन्धपरम्परान्यायात् / अन्धपरम्परान्यायाद्
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
अन्धपरम्परान्यायेभ्यः
षष्ठी
अन्धपरम्परान्यायस्य
अन्धपरम्परान्याययोः
अन्धपरम्परान्यायानाम्
सप्तमी
अन्धपरम्परान्याये
अन्धपरम्परान्याययोः
अन्धपरम्परान्यायेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अन्धपरम्परान्यायः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अन्धपरम्परान्यायौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अन्धपरम्परान्यायाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अन्धपरम्परान्याय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अन्धपरम्परान्यायौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अन्धपरम्परान्यायाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अन्धपरम्परान्यायम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अन्धपरम्परान्यायौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अन्धपरम्परान्यायान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अन्धपरम्परान्यायेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अन्धपरम्परान्यायैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अन्धपरम्परान्यायाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अन्धपरम्परान्यायेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अन्धपरम्परान्यायात् / अन्धपरम्परान्यायाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अन्धपरम्परान्यायाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अन्धपरम्परान्यायेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अन्धपरम्परान्यायस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अन्धपरम्परान्याययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अन्धपरम्परान्यायानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अन्धपरम्परान्याये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अन्धपरम्परान्याययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अन्धपरम्परान्यायेषु