अन्धचटकन्याय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अन्धचटकन्यायः
अन्धचटकन्यायौ
अन्धचटकन्यायाः
सम्बोधन
अन्धचटकन्याय
अन्धचटकन्यायौ
अन्धचटकन्यायाः
द्वितीया
अन्धचटकन्यायम्
अन्धचटकन्यायौ
अन्धचटकन्यायान्
तृतीया
अन्धचटकन्यायेन
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
अन्धचटकन्यायैः
चतुर्थी
अन्धचटकन्यायाय
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
अन्धचटकन्यायेभ्यः
पञ्चमी
अन्धचटकन्यायात् / अन्धचटकन्यायाद्
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
अन्धचटकन्यायेभ्यः
षष्ठी
अन्धचटकन्यायस्य
अन्धचटकन्याययोः
अन्धचटकन्यायानाम्
सप्तमी
अन्धचटकन्याये
अन्धचटकन्याययोः
अन्धचटकन्यायेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अन्धचटकन्यायः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अन्धचटकन्यायौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अन्धचटकन्यायाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अन्धचटकन्याय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अन्धचटकन्यायौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अन्धचटकन्यायाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अन्धचटकन्यायम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अन्धचटकन्यायौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अन्धचटकन्यायान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अन्धचटकन्यायेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अन्धचटकन्यायैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अन्धचटकन्यायाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अन्धचटकन्यायेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अन्धचटकन्यायात् / अन्धचटकन्यायाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अन्धचटकन्यायाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अन्धचटकन्यायेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अन्धचटकन्यायस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अन्धचटकन्याययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अन्धचटकन्यायानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अन्धचटकन्याये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अन्धचटकन्याययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अन्धचटकन्यायेषु