अनुभव शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अनुभवः
अनुभवौ
अनुभवाः
सम्बोधन
अनुभव
अनुभवौ
अनुभवाः
द्वितीया
अनुभवम्
अनुभवौ
अनुभवान्
तृतीया
अनुभवेन
अनुभवाभ्याम्
अनुभवैः
चतुर्थी
अनुभवाय
अनुभवाभ्याम्
अनुभवेभ्यः
पञ्चमी
अनुभवात् / अनुभवाद्
अनुभवाभ्याम्
अनुभवेभ्यः
षष्ठी
अनुभवस्य
अनुभवयोः
अनुभवानाम्
सप्तमी
अनुभवे
अनुभवयोः
अनुभवेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अनुभवः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अनुभवौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अनुभवाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अनुभव
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अनुभवौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अनुभवाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अनुभवम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अनुभवौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अनुभवान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अनुभवेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अनुभवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अनुभवैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अनुभवाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अनुभवाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अनुभवेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अनुभवात् / अनुभवाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अनुभवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अनुभवेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अनुभवस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अनुभवयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अनुभवानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अनुभवे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अनुभवयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अनुभवेषु