अण्ठक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अण्ठकः
अण्ठकौ
अण्ठकाः
सम्बोधन
अण्ठक
अण्ठकौ
अण्ठकाः
द्वितीया
अण्ठकम्
अण्ठकौ
अण्ठकान्
तृतीया
अण्ठकेन
अण्ठकाभ्याम्
अण्ठकैः
चतुर्थी
अण्ठकाय
अण्ठकाभ्याम्
अण्ठकेभ्यः
पञ्चमी
अण्ठकात् / अण्ठकाद्
अण्ठकाभ्याम्
अण्ठकेभ्यः
षष्ठी
अण्ठकस्य
अण्ठकयोः
अण्ठकानाम्
सप्तमी
अण्ठके
अण्ठकयोः
अण्ठकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अण्ठकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अण्ठकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अण्ठकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अण्ठक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अण्ठकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अण्ठकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अण्ठकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अण्ठकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अण्ठकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अण्ठकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अण्ठकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अण्ठकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अण्ठकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अण्ठकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अण्ठकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अण्ठकात् / अण्ठकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अण्ठकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अण्ठकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अण्ठकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अण्ठकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अण्ठकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अण्ठके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अण्ठकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अण्ठकेषु


अन्याः