अट्टयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अट्टयमानः
अट्टयमानौ
अट्टयमानाः
सम्बोधन
अट्टयमान
अट्टयमानौ
अट्टयमानाः
द्वितीया
अट्टयमानम्
अट्टयमानौ
अट्टयमानान्
तृतीया
अट्टयमानेन
अट्टयमानाभ्याम्
अट्टयमानैः
चतुर्थी
अट्टयमानाय
अट्टयमानाभ्याम्
अट्टयमानेभ्यः
पञ्चमी
अट्टयमानात् / अट्टयमानाद्
अट्टयमानाभ्याम्
अट्टयमानेभ्यः
षष्ठी
अट्टयमानस्य
अट्टयमानयोः
अट्टयमानानाम्
सप्तमी
अट्टयमाने
अट्टयमानयोः
अट्टयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अट्टयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अट्टयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अट्टयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अट्टयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अट्टयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अट्टयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अट्टयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अट्टयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अट्टयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अट्टयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अट्टयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अट्टयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अट्टयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अट्टयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अट्टयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अट्टयमानात् / अट्टयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अट्टयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अट्टयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अट्टयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अट्टयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अट्टयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अट्टयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अट्टयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अट्टयमानेषु


अन्याः