अञ्जयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अञ्जयमानः
अञ्जयमानौ
अञ्जयमानाः
सम्बोधन
अञ्जयमान
अञ्जयमानौ
अञ्जयमानाः
द्वितीया
अञ्जयमानम्
अञ्जयमानौ
अञ्जयमानान्
तृतीया
अञ्जयमानेन
अञ्जयमानाभ्याम्
अञ्जयमानैः
चतुर्थी
अञ्जयमानाय
अञ्जयमानाभ्याम्
अञ्जयमानेभ्यः
पञ्चमी
अञ्जयमानात् / अञ्जयमानाद्
अञ्जयमानाभ्याम्
अञ्जयमानेभ्यः
षष्ठी
अञ्जयमानस्य
अञ्जयमानयोः
अञ्जयमानानाम्
सप्तमी
अञ्जयमाने
अञ्जयमानयोः
अञ्जयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अञ्जयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अञ्जयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अञ्जयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अञ्जयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अञ्जयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अञ्जयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अञ्जयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अञ्जयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अञ्जयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अञ्जयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अञ्जयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अञ्जयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अञ्जयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अञ्जयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अञ्जयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अञ्जयमानात् / अञ्जयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अञ्जयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अञ्जयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अञ्जयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अञ्जयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अञ्जयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अञ्जयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अञ्जयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अञ्जयमानेषु


अन्याः